Projekt pod nazwą Siła III sektora Leśnej Krainy Górnego Śląska został sfinansowany ze środków przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030  na podstawie umow nr 75/I/2021 z dnia 07.09.2021r. Koszty projektu wyniosły łącznie 62985.30 zł, a wartoś dofinansowania 58435.30 zł.

Projekt ten obejmował cykl szkoleń i warsztatów oraz działania sieciujące organizacje pozarządowe działające na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Był on realizowany od lipca 2021r. do grudnia 2021r. na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Szczegółowy zakres projektu obejmował następujące działania:

1) Działania informacyjnopromocyjne projektu - W ramach działań promocyjnoinformacyjnych zamieszczono nogłoszenia nt. projektu i jego
realizacji w siedzibach partnerów Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, na stronie internetowej Stowarzyszenia. Dodatkowo, w ramach współpracy z koordynatorami gminnymi naszego Stowarzyszenia docieraliśmy z informacją o projekcie bezpośrednio do organizacji pozarządowych z naszego obszaru.
Opracowane zostało również logo projektu (wraz z księgą znaku graficznego), które wykorzystywaliśmy we wszystkich materiałach dotyczących projektu. Logo nawiązuje do tematyki zrealizowanego projektu, stało się znakiem rozpoznawczym współpracy organizacji pozarządowych z naszego obszaru. Logo to służy celom promocji projektu i rozpowszechniania wiedzy o nim już po zakończeniu realizacji (trwałość rezultatów realizacji operacji oraz oddziaływanie na przyszłość).

Logo projektu

Księga znaku

Zakupiony został roll-up informujący o projekcie i źródłach jego finansowania. Roll-up ten był wykorzystywany podczas wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Siła III Sektora Leśnej Krainy Górnego Śląska”.

2) Szkolenia dla organizacji pozarządowych - Przeprowadzono szkolenia (forma zajęć: warsztatowa) w następującym zakresie tematycznym:
1. Fundraising: • Formalno prawne aspekty dostępnych źródeł finansowania działalności m.in.: dotacje, darowizny, działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza, sponsoring, zbiórki publiczne, 1%. • Wykorzystanie dostępnych platform i narzędzi fundraisingowych. • Tworzenie planów i zarządzanie działaniami z zakresu fundraisingu. • Zbiórki publiczne.

Materiały szkoleniowe


2. Kreowanie i promocja wizerunku organizacji pozarządowych w mediach społecznościowych • Potencjał mediów społecznościowych w Polsce (omówienie dostępnych narzędzi) • Jak budować zaangażowaną społeczność? • Jak tworzyć angażujące treści? • Jak tworzyć estetyczne i angażujące story? Aplikacje do tworzenia stories • Facebook - Jakie posty tworzyć, by poszerzać darmowo swoją grupę odbiorców? • Youtube - tworzenie kanału firmowego YouTube marki • Jak tworzyć grafiki do mediów społecznościowych? • Czy posiadamy identyfikację wizualną organizacji? Jak stworzyć ją samemu.

Materiały szkoleniowe


Szkolenia te zostały przeprowadzone w podziale na 8 grup (po 10 osób w grupie). Każda grupa szkoleniowa wzięła udział w 2 szkoleniach (każde szkolenie trwało 4 godzin, czyli łącznie 1 dzień szkoleniowy po 2 szkolenia po 4 godziny) Szkolenia prowadzone były każdorazowo przez dwóch trenerów. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał w ramach projektu zestaw materiałów szkoleniowych (notes i długopis z logo) oraz certyfikat. Podczas szkoleń zapewniono uczestnikom posiłek.
Szkolenia odbyły się w następujących terminach:
04.11.2021r. w Centrum Marki Lokalnej w Miasteczku Śląskim (ul. Rynek 8)
05.11.2021 w siedzibie LKS „Liswarta” Lisów (gmina Herby)
08.11.2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu
09.11.2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawonkowie
16.11.2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi
17.11.2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczy (gmina Pilchowice)
18.11.2021 w Ratuszu w Pyskowicach
19.11.2021 w Centrum Kultury „Zamek” w Toszku.

3) Warsztaty dla organizacji i wystawa wyników - W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty on-line z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w projekcie. Warsztaty były prowadzone przez zatrudnionego konsultanta. Podczas warsztatów on-line indywidualnych organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zostały zapoznane z możliwościami pozyskiwania środków finansowych na działania planowane przez te organizacje. Przedstawiony został też harmonogram i zakres konkursów, w których mogą startować organizacje pozarządowe. W czasie tych warsztatów organizacje konsultowały swoje pomysły na projekty planowane do zrealizować. Organizacje zachęcane były również do zawiązania współpracy.
Podsumowaniem projektu oraz wypracowanych w ramach jego realizacji rezultatów była wystawa prezentująca. Została ona zrealizowana w Domu Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie. Podczas wystawy rozdawano gościom upominki - gadżety z logo projektu i informacją o finansowaniu – co miało na celu utrwalenie informacji o projekcie a także o Instytucji finansującej i programach NOWEFIO. Wystawa ta zaplanowana jest również w najbliższych miesiącach w kolejnych ośrodkach kultury zlokalizowanych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

4) Realizacja 3 małych inicjatyw - W ramach projektu zrealizowano 3 mikro inicjatyw, które zostały zaplanowane, opracowane i zrealizowane wspólnie przez organizacje biorące udział w projekcie W ramach budżetu zapewniono minimalne wsparcie finansowe tych działań. Każda z trzech inicjatyw została dofinansowana w wysokości 5.000,00 zł. Celem realizacji tych inicjatyw było utrwalenie rezultatów realizowanego projektu oraz sieciowanie organizacji z obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

5) Opracowanie strony internetowej sila-trzeciegosektora.pl - W ramach projektu zostałaprzygotowana strona sila-trzeciegosektora.pl Na stronie znajduje się mapa organizacji pozarządowych obszaru LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska". Mapa organizacji pozarządowych będzie cały czas aktualizowana o nowe organizacje pozarządowe a także sukcesy i dokonania organizacji, które będą już znajdować się w naszej bazie.

6) Rozwój instytucjonalny organizacji - zakup sprzętu i wyposażenia - Dokonano zakupu:
a) sprzętu umożliwiającegoprowadzenie wydarzeń on-line tj. zakupiono ekran do projektora ze stojakiem 1 sztuka, ekran stołowy 1 sztuka, słuchawki przewodowych z mikrofonem 10 sztuk
b) sprzętu do nagrywania wydarzeń i przygotowywania materiałów multimedialnych tj. 3 sztuki lamp studyjnych, statywy 5 sztuk, uchwyty do montownia na statywach 2 sztuki
c) kompletu skrzynek umożliwiających przechowywanie i przewożenie sprzetu służącego organizacji warsztatów, wystaw czy konferencji (łącznie zakupiono 25 sztuk różnych pojemników).
Dzięki zakupionemu sprzętowi organizacje uczestniczące w projekcie oraz oferent mogły w ramach projektu i będa mogły w przyszłości dokonywac nagrań i przygotowywać materiały multimedialne dptyczące realizowanych działań. Pozwoli to również na upowszechnianie rezultatów prjektu i rozpoczetych w jego ramach działań. Sprzę zakupiony w ramach projektu jest nieodpłatnie udostępniany organizacjom pozarządowym działającym na obszarze działania LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".

7) Ewaluacja projektu - Podczas realizacji projektu Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" na bieżąco monitorowało przebieg działań oraz potrzeby organizacji uczestniczących w projkcie. W ramach wkładu osobowego (pracy społecznej) prowadzony był monitoring działań. Następnie na podstawie zebranych danych zlecono opracowanie raportu ewaluacyjnego, który stał się podsumowaniem projektu, jego efektów, a jednocześnie wyznaczył kierunki działań, jakie Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" będzie podejmować na rzecz organizacji pozarządowych działających na jej obszarze.

8) Koordynator projektu - Do obsługi zadania zatrudniony został koordynator projektu (na podstawie umowy zlecenia). Do zadań koordynatora projektu należało: 1) nadzorowanie wdrażania i finansowania projektu (przygotowywał niezbędną dokumentację związaną z realizacją projektu) 2) koordynowanie realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, 3) rozliczanie zrealizowanych zadań, 4) przygotowanie dokumentacji merytorycznej z realizacji projektu, 5) przygotowanie rozliczenia projektu, 6) inicjowanie i prowadzenie działań w ramach projektu. W ramach projektu koordynator przepracował łącznie 100 godzin.